Informacja o ochronie danych osobowych (RODO) | Imprero.com

Informacja o ochronie danych osobowych: RODO

Stosownie do postanowień z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Firma Imprero Krzysztof Osiak, ul. Dobra 4c; 05-410 Józefów, NIP: 532-133-40-84 informuje, że w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest firma Imprero Krzysztof Osiak z siedzibą; ul. Dobra 4c, 05-410 Józefów (dalej Firma).
 2. Osobą pełniącą obowiązki inspektora danych osobowych w Firmie jest Krzysztof Osiak, kontakt: kris@imprero.com.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zleconych usług.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, a także podmioty świadczące usługi współpracujące z Administratorem, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • w związku z realizacją zlecenia, w celu jego realizacji – przez okres niezbędny do jego realizacji,
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
  1. Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług przez Administratora, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
 4. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZDARZENIA SKUTKUJĄCE PRZETWARZANIEM DANYCH:

 Lp Zdarzenie Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu Podstawa prawna w RODO *)
1 Zapytanie o usługę drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną Imię Nazwisko, nr telefonu, adres email w celu sprecyzowania oferty lub opisu usługi Art. 6 pkt 1. b)
2 Zlecenie usługi Imię Nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa firmy, na rzecz której będzie realizowana usługa Art. 6 pkt 1. b)
3 Korespondencja ze zleceniodawcą przy realizacji usługi Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres email, celem jest realizacja usługi Art. 6 pkt 1. b)
4 Usługi związane z:
- oferowaniem atrakcji na eventy i wydarzenia
Dane zawarte w zleceniu, ale tylko w celu realizacji usługi Art. 6 pkt 1. b) i d)
5 Rekomendacje Dane zawarte w przekazanej rekomendacji, ale tylko w celu informacyjnym o zrealizowanych usługach Art. 6 pkt 1. a) i b)
6 Fakturowanie Wystawienie faktury wiąże się z jej wysłaniem na adres email osoby fizycznej lub podaniem danych tej osoby na fakturze, Art. 6 pkt 1. b)
7 Archiwizacja Dokumentacja celna, księgowa i transportowa podlega przechowywaniu przez okresy wymagane w Ustawach Art. 6 pkt 1. b)
8 Żądanie modyfikacji, usunięcia, poprawienia danych W celu spełnienia żądania. Art. 7 pkt 3. Art.16, Art. 17, Art. 18, Art. 19